...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
กิจกรรม : โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 2563


รายละเอียด :
    

             16 -17 มีนาคม 2563 สำนักปลัด อบต.อัยเยอร์เวง จัดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ หลักการปฏิบัติงานตามหลักวินัยข้าราชการ และคำนึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างให้เป็นคนดี มีคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรภายในองค์กร ได้รู้จักความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่องานส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาภายในทีมงานและองค์กร รวมถึงประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

 

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563    อ่าน 128 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**