...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. แต่ละซอยในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
  รายละเอียด :

 

รายละเอียดผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ และเงื่อนไขดังไปนี้                

1.      เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานดังกล่าว

2.      ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3.      ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบงานจ้างภายใน (ตามที่ อบต.กำหนด) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า(ตามที่ อบต.กำหนด) นับถัดจากวันเสนอราคา

4.      ต้องใช้ใบเสนอราคาตามแบบของทางราชการ

5.      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสาร หลักฐานแนบมาพร้อมใบเสนอราคา  ดังนี้

5.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

                               และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                         5.2  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ

                               อำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

6.      การลงนามในสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง  ได้รับการ

                          จัดสรรงบประมาณดังกล่าวแล้ว  

                    ดังนั้น  หากสนใจให้ไปยื่นซองเสนอราคาในวันที่  31  กรกฎาคม  2563   เวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา  และคณะกรรมการจัดจ้างจะดำเนินการคัดเลือกและพิจารณาผู้รับจ้างในวันที  31  กรกฎาคม  2563  เวลา10.00 น.  โดยมีเงื่อนไขลงนามในสัญญาจ้างต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมเสนอราคา

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 205 คน