...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 แบบประเมิน LPA ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
06 ก.ค. 2563
12 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
29 พ.ค. 2563
13 ประกาศ รายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ได้รับถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
248
15 พ.ค. 2563
14 ประกาศ เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดารงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ดาวน์โหลดเอกสาร
239
01 พ.ค. 2563
15 ประกาศ เรื่อง เลื่อนการจัดกิจกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
226
19 มี.ค. 2563
16 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
24 ม.ค. 2563
17 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
30 ธ.ค. 2562
18 ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
09 ธ.ค. 2562
19 ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
07 พ.ย. 2562
20 สมัครเข้าร่วม โครงการแหล่งท่องเที่ยวปลอดโรค อาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
27 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24