...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายตาอินทร์ ม.5 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา
  รายละเอียด :

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตาอินทร์  หมู่ที่  5

ตำบลอัยเยอร์เวง  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา

 

รายละเอียดผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ และเงื่อนไขดังไปนี้                               

เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานดังกล่าว

ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการ

     บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ

ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบงานจ้างภายใน (ตามที่ อบต.กำหนด) นับถัดจากวันลงนามใน

     สัญญา และจะต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า(ตามที่ อบต.กำหนด) นับถัดจากวันเสนอราคา

ต้องใช้ใบเสนอราคาตามแบบของทางราชการ

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสาร หลักฐานแนบมาพร้อมใบเสนอราคา  ดังนี้

     5.1  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 

                                             และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                                     5.2  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ

                                             อำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

6  การลงนามในสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง  ได้รับการ

                                      จัดสรรงบประมาณดังกล่าวแล้ว  

 

                                ดังนั้น  หากสนใจให้ไปยื่นซองเสนอราคาในวันที่  14 มกราคม  2559   เวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา  และคณะกรรมการจัดจ้างจะดำเนินการคัดเลือกและพิจารณาผู้รับจ้างในวันที   14 มกราคม 2559  เวลา11.00น.  โดยมีเงื่อนไขลงนามในสัญญาจ้างต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมเสนอราคา

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 233 คน