...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดารงชีพจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19)
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง กำหนดมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนด้านการดำรงชีพ โดยการมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน โดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

1.สำเนาทะเบียนบ้าน 
1.สำเนาบัตรประชาชน 
2.หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้าง (ถ้ามี
3.กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ลงนามรับรองในเอกสาร

ส่งเอกสารการลงทะเบียนได้ที่ : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านของท่าน ในระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2563 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/ขอรับแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง เลขที่ 11/8 หมู่ที่ 2 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 073-285111 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 276 คน