...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ผลการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจุฬาภรณ์ 10
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง กำหนดยื่นซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านจุฬาภรณ์ 10 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะ่ทาง 180 เมตร(ตามแบบแปลนที่ อบต.อัยเยอร์เวง กำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย หมู่ที่ 10 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งได้เปิดซองเสนอราคาในวันที่ 22 เมษายน 2556 นั้น ผู้ได้รับการจัดเลือก คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 325 คน