...ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง...
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ผลการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางหมู่บ้านนอเง็ง ม.6
  รายละเอียด : ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง กำหนดยื่นซองเสรอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางหมู่บ้านนอเง็ง ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 120 เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.อัยเยอร์เวง กำหนด) พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย หมู่ที่ 6 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งได้เปิดซองเสนอราคาใันวันที่ 22 เมษายน 2556 นั้น ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเสริฐเบตงการโยธา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 327 คน